skip to Main Content

Stichting Johan Wesemann Fonds

De stichting Johan Wesemann Fonds is een non-profit organisatie die is opgericht met als doel om maatschappelijke projecten te steunen die bijdragen aan emancipatie en participatie van mensen met een handicap. De focus ligt momenteel op projecten in Oost-Afrika, maar de ambitie is om in de toekomst het bereik te vergroten naar andere delen van de wereld.

De stichting is voortgekomen uit de strijd die dhr Johan Wesemann zijn leven lang heeft gevoerd voor emancipatie en gelijkwaardigheid van mensen met een handicap in het algemeen, en doven en slechthorenden in het bijzonder. De laatste jaren van zijn actieve loopbaan heeft Johan zich vooral bezig gehouden met internationale ontwikkelingssamenwerking, met name in Afrika. Met deze stichting wil Johan Wesemann zijn ervaring en netwerk aanwenden voor zinvolle projecten in de geest van zijn overtuiging dat mensen met een handicap ZELF regie moeten kunnen nemen over hun leven, onafhankelijk van ‘deskundigen’ en (overheids)instituten. Iedereen met een handicap heeft recht op zelfbeschikking, respect, en gelijkwaardige kansen.

De stichting voert zelf geen projecten uit, maar biedt ondersteuning in de vorm van het verstrekken van financiële middelen en het verbinden van netwerken. Stichtingen, individuen, en sociale ondernemingen kunnen projecten indienen en als het bestuur besluit dat het plan bijdraagt aan de visie van het JW fonds en er voldoende capaciteit is om het project te steunen, kan een samenwerking worden aangegaan. Per project wordt beoordeeld hoe de samenwerking er precies uit ziet. In de regel gaat het om het aanwenden van financiële middelen en het inzetten van ervaren deskundigen die de projecten kunnen begeleiden en monitoren. De ervaring leert dat geld verstrekken alleen meestal niet voldoende is. De sleutel tot succes is vaak de inzet van de juiste mensen, en vooral onderlinge samenwerking, vertrouwen, en goede communicatie. Met name op deze manier heeft Johan veel bereikt in zijn leven, en deze expertise wordt ingezet om kansrijke projecten te steunen en de sociale impact ervan te vergroten.

De stichting werft fondsen bij particulieren, maatschappelijke organisaties, en overheden, en beheert de gelden. Zij leggen verantwoording af en zorgen ervoor dat alles netjes en correct verloopt conform de afspraken met de donoren.

Bestuur en statuten

De stichting kent een eigen bestuur en eigen statuten en opereert volledig onafhankelijk. Het Johan Wesemann Fonds handelt volgens de volgende statuten die bij de Kamer van Koophandel in Den Haag zijn gedeponeerd:

  • Het bevorderen van de toegankelijkheid van de reiswereld voor doven en slechthorenden;
  • Het bevorderen van inclusie voor doven en slechthorenden in het reiswezen op gebied van werk en inkomen;
  • Het mogelijk maken van deelname aan reizen voor doven met een meervoudige handicap en minder draagkrachtigen.
  • Het ondersteunen van maatschappelijke projecten in ontwikkelingslanden voor gehandicapten in het algemeen, en voor Doven en slechthorenden in het bijzonder.

De prioriteit ligt momenteel op de laatste doelstelling. In de toekomst kan de focus worden verbreed met de overige aandachtsgebieden.

Doneren kan hier

Om projecten te kunnen steunen zijn wij afhankelijk van donaties en giften, help ons om de projecten in Oost-Afrika voort te kunnen zetten en doneer!

Back To Top